მომსახურების პირობები

მიმოხილვა

ამ ვებსაიტს მართავს Booster. მთელ საიტზე ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენ“ და „ჩვენი“ ეხება Booster-ს. Booster გთავაზობთ ამ ვებსაიტს, მათ შორის ყველა ინფორმაციას, ხელსაწყოებსა და სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ საიტიდან თქვენთვის, მომხმარებლისთვის, რაც განპირობებულია თქვენ მიერ აქ მითითებული ყველა ტერმინის, პირობის, პოლიტიკისა და შენიშვნის დათანხმებით. ჩვენი საიტის მონახულებით და/ან რაიმეს ჩვენგან შეძენით, თქვენ ჩართავთ ჩვენს „მომსახურებას“ და ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული იყოთ შემდეგი პირობებით („მომსახურების პირობები“, „პირობები“), მათ შორის დამატებითი პირობები და წესები. აქ მითითებულია და/ან ხელმისაწვდომია ჰიპერბმულით. ეს მომსახურების პირობები ვრცელდება საიტის ყველა მომხმარებელზე, მათ შორის, შეუზღუდავად მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან ბრაუზერები, მოვაჭრეები, მომხმარებლები, მოვაჭრეები და კონტენტის კონტრიბუტორები. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს მომსახურების პირობები ჩვენს ვებსაიტზე წვდომამდე ან გამოყენებამდე. საიტის რომელიმე ნაწილის წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ დაკავდეთ მომსახურების პირობებით. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე ან გამოიყენოთ რაიმე სერვისი. თუ ეს მომსახურების პირობები განიხილება შეთავაზებად, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ამ მომსახურების პირობებით.
ნებისმიერი ახალი ფუნქცია ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაემატება მიმდინარე მაღაზიას, ასევე ექვემდებარება მომსახურების პირობებს. ამ გვერდზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გადახედოთ მომსახურების პირობების უახლეს ვერსიას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი განახლებების ან/და ცვლილებების გამოქვეყნებით ჩვენს ვებსაიტზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ეს გვერდი ცვლილებებისთვის. ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ თქვენი ვებგვერდის გამოყენება ან წვდომა ნიშნავს ამ ცვლილებების მიღებას.
ჩვენი მაღაზია მასპინძლობს Shopify Inc.- ს, რომელიც მოგვცემს ონლაინ ელექტრონული კომერციის პლატფორმას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გაყიდოს ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება.

 სექცია 1 - ONLINE STORE TERMS

ამ მომსახურების პირობებზე დათანხმებით, თქვენ აცხადებთ, რომ ხართ სულ მცირე სრულწლოვანების ასაკი თქვენს შტატში ან საცხოვრებელ პროვინციაში, ან რომ ხართ სრულწლოვანების ასაკი თქვენს შტატში ან საცხოვრებელ პროვინციაში და მოგვეცით თქვენი თანხმობა. ნება მიეცით თქვენს ნებისმიერ მცირე დამოკიდებულ პირს გამოიყენოს ეს საიტი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნებისთვის და არც სერვისის გამოყენებისას დაარღვიოთ რაიმე კანონი თქვენს იურისდიქციაში (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებების შესახებ კანონებით). თქვენ არ უნდა გადასცეთ ჭიები ან ვირუსები ან რაიმე დესტრუქციული ხასიათის კოდი. რომელიმე პირობის დარღვევა ან დარღვევა გამოიწვევს თქვენი სერვისების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.

სექცია 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს უარი თქვან ვინმეს მომსახურებაზე რაიმე მიზეზით. თქვენ გესმით, რომ თქვენი კონტენტი (საკრედიტო ბარათის ინფორმაციის ჩათვლით) შეიძლება გადაიცეს დაშიფრული სახით და მოიცავდეს (ა) გადაცემას სხვადასხვა ქსელში; და (ბ) ცვლილებები ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და ადაპტაციის მიზნით. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრულია ქსელებზე გადაცემისას. თქვენ თანახმა ხართ არ გაამრავლოთ, დააკოპიროთ, დააკოპიროთ, გაყიდოთ, გადაყიდოთ ან გამოიყენოთ სერვისის რომელიმე ნაწილი, სერვისის გამოყენება, ან სერვისზე წვდომა ან ნებისმიერ კონტაქტზე ვებსაიტზე, რომლის მეშვეობითაც სერვისი არის მოწოდებული, ჩვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე. . ამ შეთანხმებაში გამოყენებული სათაურები მოთავსებულია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ შეზღუდავს ან სხვაგვარად იმოქმედებს ამ პირობებზე.

ნაწილი 3 - ინფორმაციის სიზუსტე, სისრულე და სისრულე

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. ამ საიტზე განთავსებული მასალა მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის და არ უნდა დაეყრდნოთ ან გამოიყენოთ როგორც ერთადერთი საფუძველი გადაწყვეტილების მისაღებად პირველადი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან უფრო დროული ინფორმაციის წყაროების კონსულტაციის გარეშე. ამ საიტის მასალაზე ნებისმიერი დამოკიდებულება თქვენივე რისკის ქვეშაა. ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ ისტორიულ ინფორმაციას. ისტორიული ინფორმაცია, აუცილებლად, არ არის აქტუალური და მოწოდებულია მხოლოდ თქვენი მითითებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ამ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა ჩვენს საიტზე ცვლილებების მონიტორინგი.

სექცია XX - მომსახურების და ფასეულობების ცვლილებები

ჩვენი პროდუქციის ფასები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ სერვისი (ან მისი ნაწილი ან შინაარსი) ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე.
ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე, ან ნებისმიერი მესამე მხარის წინაშე სამსახურის შეცვლის, ფასის შეცვლის, შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში.

სექცია 5 - პროდუქცია ან მომსახურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

ზოგიერთი პროდუქტი ან მომსახურება შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს ექსკლუზიურად ონლაინ ვებსაიტის საშუალებით. ამ პროდუქტებსა თუ მომსახურებას შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული რაოდენობა და ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას მხოლოდ ჩვენი დაბრუნების პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ზუსტად გამოგვეხატა ჩვენი პროდუქციის ფერები და გამოსახულებები, რომლებიც გამოჩნდება მაღაზიაში. ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორის ნებისმიერი ფერის ჩვენება ზუსტი იქნება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არ ვართ ვალდებული, შევზღუდოთ ჩვენი პროდუქციის ან მომსახურების გაყიდვები რომელიმე პირზე, გეოგრაფიულ რეგიონში ან იურისდიქციაზე. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს უფლება თითოეულ შემთხვევაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ. პროდუქციის ყველა აღწერილობა ან პროდუქტის ფასი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ დროს. ამ საიტზე გაკეთებული ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის შეთავაზება ბათილია, სადაც აკრძალულია. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ თქვენ მიერ შეძენილი ან მოპოვებული ნებისმიერი პროდუქტის, სერვისის, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინებს, ან რომ სერვისში არსებული შეცდომები გამოსწორდება.

სექცია 6 - ბილინგი და ანგარიშის ინფორმაცია

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ნებისმიერ შეკვეთაზე, რომელსაც თქვენ განათავსებთ ჩვენთან. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევზღუდოთ ან გავაუქმოთ შეძენილი რაოდენობა ადამიანზე, ოჯახზე ან შეკვეთაზე. ეს შეზღუდვები შეიძლება შეიცავდეს შეკვეთებს, რომლებიც განთავსდება იმავე მომხმარებლის ანგარიშზე ან მის ქვეშ, იმავე საკრედიტო ბარათზე და/ან შეკვეთებს, რომლებიც იყენებენ იმავე ბილინგის და/ან მიწოდების მისამართს. თუ ჩვენ შევცვლით ან გავაუქმებთ შეკვეთას, ჩვენ შეიძლება ვცდილობთ შეგატყობინოთ შეკვეთის მიღების დროს მითითებულ ელფოსტაზე და/ან ბილინგის მისამართზე/ტელეფონზე დაკავშირებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ან ავკრძალოთ შეკვეთები, რომლებიც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, როგორც ჩანს, განთავსებულია დილერების, გადამყიდველების ან დისტრიბუტორების მიერ. თქვენ ეთანხმებით, რომ მოგვაწოდოთ მიმდინარე, სრული და ზუსტი შესყიდვისა და ანგარიშის ინფორმაცია ჩვენს მაღაზიაში შესრულებული ყველა შესყიდვისთვის. თქვენ თანახმა ხართ დროულად განაახლოთ თქვენი ანგარიში და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ელფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ნომრები და ვადის გასვლის თარიღები, რათა შევძლოთ თქვენი ტრანზაქციების დასრულება და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ.
დამატებითი დეტალებისთვის, გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს დაბრუნების პოლიტიკას.

სექცია 7 - ოპტიმალური ინსტრუმენტები

ჩვენ შეიძლება მოგაწოდოთ წვდომა მესამე მხარის ინსტრუმენტებზე, რომლებზეც ჩვენ არც ვაკვირდებით და არც რაიმე კონტროლი ან შეყვანა გვაქვს. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ წვდომას ისეთ ინსტრუმენტებზე „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიის, წარმომადგენლობის ან პირობების გარეშე და ყოველგვარი მოწონების გარეშე. ჩვენ არ გვექნება რაიმე პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია მესამე მხარის არასავალდებულო ინსტრუმენტების გამოყენებასთან. თქვენ მიერ საიტის მეშვეობით შემოთავაზებული არასავალდებულო ინსტრუმენტების ნებისმიერი გამოყენება მთლიანად თქვენი რისკისა და შეხედულებისამებრ არის და თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ იცნობთ და ამტკიცებთ იმ პირობებს, რომლებზეც ინსტრუმენტები მოწოდებულია შესაბამისი მესამე მხარის პროვაიდერ(ებ)ის მიერ.
ჩვენ ასევე შესაძლოა, მომავალში, გთავაზობთ ახალ მომსახურებას და / ან თვისებების მეშვეობით ნახვა (მათ შორის, გათავისუფლების ახალი ინსტრუმენტები და რესურსები). ასეთი ახალი თვისებები და / ან მომსახურების ასევე უნდა იყოს წინამდებარე პირობები.

სექცია 8 - მესამე მხარეები

გარკვეული შინაარსი, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენი სერვისით, შეიძლება შეიცავდეს მესამე მხარის მასალებს. მესამე მხარის ბმულებმა ამ საიტზე შეიძლება მიგიყვანოთ მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც არ არიან ჩვენთან აფილირებული. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი შინაარსის ან სიზუსტის შესწავლაზე ან შეფასებაზე და არ ვიძლევით გარანტიას და არ გვექნება პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მასალებზე ან ვებსაიტებზე, ან მესამე მხარის სხვა მასალებზე, პროდუქტებზე ან სერვისებზე.
ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რაიმე ზიანის ან ზიანისთვის, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის, სერვისების, რესურსების, შინაარსის შეძენასთან ან გამოყენებასთან ან მესამე მხარის ვებსაიტებთან დაკავშირებით განხორციელებულ სხვა ტრანზაქციებზე. გთხოვთ, გულდასმით გადახედოთ მესამე მხარის პოლიტიკას და პრაქტიკას და დარწმუნდით, რომ გესმით ისინი, სანამ რაიმე ტრანზაქციას განახორციელებთ. საჩივრები, პრეტენზიები, შეშფოთება ან კითხვები მესამე მხარის პროდუქტებთან დაკავშირებით უნდა მიემართოს მესამე მხარეს.
 

სექცია 9 - მომხმარებლის კომენტარები, ფეისბუქი და სხვა გამოცემები

თუ ჩვენი მოთხოვნით, თქვენ აგზავნით გარკვეულ კონკრეტულ წინადადებებს (მაგალითად, კონკურსში ჩანაწერებს) ან ჩვენგან მოთხოვნის გარეშე აგზავნით კრეატიულ იდეებს, წინადადებებს, წინადადებებს, გეგმებს ან სხვა მასალებს ონლაინ, ელექტრონული ფოსტით, საფოსტო ფოსტით ან სხვაგვარად ( ერთობლივად, „კომენტარები“), თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს, შეზღუდვის გარეშე, რედაქტირება, კოპირება, გამოქვეყნება, გავრცელება, თარგმნა და სხვაგვარად გამოყენება ნებისმიერ მედიაში ნებისმიერი კომენტარი, რომელსაც თქვენ მოგვაგზავნით. ჩვენ არ ვართ და არ ვიქნებით ვალდებული (1) შევინარჩუნოთ რაიმე კომენტარი კონფიდენციალურად; (2) გადაიხადოს კომპენსაცია ნებისმიერი კომენტარისთვის; ან (3) ვუპასუხოთ ნებისმიერ კომენტარს. ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ არ გვაქვს ვალდებულება, დავაკვირდეთ, დაარედაქტიროთ ან წავშალოთ კონტენტი, რომელიც ჩვენი შეხედულებისამებრ განვსაზღვროთ უკანონო, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური, პორნოგრაფიული, უხამსი ან სხვაგვარად წინააღმდეგობრივი ან არღვევს რომელიმე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას ან ამ მომსახურების პირობებს. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ არღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, კონფიდენციალურობას, პიროვნებას ან სხვა პირად ან საკუთრების უფლებას. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ შეიცავს ცილისწამებას ან სხვაგვარად უკანონო, შეურაცხმყოფელ ან უცენზურო მასალას, ან შეიცავდეს რაიმე კომპიუტერულ ვირუსს ან სხვა მავნე პროგრამას, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სერვისის ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალბი ელ. ფოსტის მისამართი, თავი აჩვენოთ, რომ თქვენ ხართ სხვა ვინმე, ან სხვაგვარად შეგიყვანოთ შეცდომაში ჩვენ ან მესამე მხარეები ნებისმიერი კომენტარის წარმოშობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ კომენტარზე და მათ სიზუსტეზე. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს ან მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარებზე.

სექცია 10 - პირადი ინფორმაცია

მაღაზიის მეშვეობით თქვენი პირადი ინფორმაციის გაგზავნა რეგულირდება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სანახავად.

ნაწილი 11 - შეცდომები, უზუსტობები და გამოტოვებები

ზოგჯერ შეიძლება იყოს ინფორმაცია ჩვენს საიტზე ან სერვისში, რომელიც შეიცავს ბეჭდურ შეცდომებს, უზუსტობებს ან უზუსტობებს, რომლებიც შეიძლება ეხებოდეს პროდუქტის აღწერას, ფასს, აქციებს, შეთავაზებებს, პროდუქტის მიწოდების საფასურს, ტრანზიტის დროს და ხელმისაწვდომობას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება, და შევცვალოთ ან განვაახლოთ ინფორმაცია ან გავაუქმოთ შეკვეთები, თუ რაიმე ინფორმაცია სერვისში ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე არაზუსტია ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე (მათ შორის თქვენი შეკვეთის გაგზავნის შემდეგ) . ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას განაახლონ, შეცვალოთ ან დავაზუსტოთ ინფორმაცია სერვისში ან ნებისმიერ დაკავშირებულ ვებსაიტზე, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ფასების შესახებ, გარდა კანონით მოთხოვნისა. სერვისში ან რომელიმე დაკავშირებულ ვებსაიტზე გამოყენებული განახლების ან განახლების მითითებული თარიღი არ უნდა იქნას მიღებული იმის მითითებით, რომ სერვისში ან ნებისმიერ დაკავშირებულ ვებსაიტზე არსებული ყველა ინფორმაცია შეცვლილია ან განახლებულია.

 

სექცია 12 - აკრძალულია გამოყენება

გარდა ამისა, სხვა აკრძალვები განსაზღვრული პირობები, თქვენ ეკრძალებათ გამოყენებით საიტი ან მისი შინაარსი: () ნებისმიერი უკანონო მიზნით; (ბ) შუამდგომლობას სხვები, შეასრულოს ან მონაწილეობა ნებისმიერ უკანონო, (გ ) არღვევს ნებისმიერი საერთაშორისო, ფედერალური, პროვინციული ან სახელმწიფო წესების, წესების, კანონების, ან ადგილობრივი განკარგულებებს; (დ) შელახოს ან დაარღვიონ ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება სხვა; (ე) ავიწროვებენ, ძალადობა, შეურაცხყოფა , ზიანი, defame, ცილისწამება, disparage, დაშინება, ან დისკრიმინაციას საფუძველზე სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ეროვნების, რასის, ასაკის, ეროვნებისა, ან ინვალიდობის, (ვ) წარუდგინოს ყალბი ინფორმაცია; (ზ) ატვირთეთ ან გადაცემა ვირუსებისგან ან რაიმე სხვა სახის მუქარის კოდი, რომელიც ან შეიძლება იყოს გამოყენებული რაიმე ფორმით რომ გავლენას მოახდენს ფუნქციონალურობა ექსპლუატაციის სამსახურის ან ნებისმიერი დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში; (თ) შეაგროვოს ან თვალყური პირადი ინფორმაცია სხვა; (I) spam, phish, ფარმი, საბაბით, spider, crawl, ან Scrape; (კ) ნებისმიერი უცენზურო ან ამორალური მიზნით ან (ლ) ჩაერიოს ან circumvent უსაფრთხოების სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეწყვიტოს თქვენს მიერ სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა დარღვევის ნებისმიერი აკრძალული იყენებს.

სექცია XX - გარანტიების გამჟღავნება; პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, წარმოვადგენთ ან გარანტიას, რომ თქვენ მიერ ჩვენი სერვისით სარგებლობა იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ შედეგები, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნას სერვისის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან სანდო. თქვენ ეთანხმებით, რომ დროდადრო ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ სერვისი განუსაზღვრელი ვადით ან გავაუქმოთ სერვისი ნებისმიერ დროს, თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ თქვენი სერვისით სარგებლობა ან მისი გამოყენების შეუძლებლობა არის მხოლოდ თქვენი რისკის ქვეშ. სერვისი და ყველა პროდუქტი და სერვისი, რომელიც მოგეწოდებათ თქვენ სერვისის მეშვეობით (გარდა ჩვენს მიერ ცალსახად მითითებული შემთხვევებისა) მოწოდებულია „როგორც არის და „როგორც ხელმისაწვდომია თქვენთვის, ყოველგვარი წარმომადგენლობის, გარანტიების ან რაიმე სახის პირობების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. , მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტიების ან ვაჭრობის პირობების, სავაჭრო ხარისხის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, გამძლეობის, ტიტულის და არადარღვევის ჩათვლით. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს Booster, ჩვენი დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, ფილიალები, აგენტები, კონტრაქტორები, სტაჟიორები, მომწოდებლები. , სერვისის პროვაიდერები ან ლიცენზიარები პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე, დანაკარგზე, პრეტენზიაზე ან რაიმე სახის პირდაპირ, არაპირდაპირ, შემთხვევით, სადამსჯელო, სპეციალურ ან თანმიმდევრულ ზიანზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე დაკარგული მოგება, დაკარგული შემოსავალი, დაკარგული დანაზოგი, დანაკარგი. მონაცემები, ჩანაცვლების ხარჯები ან რაიმე მსგავსი ზიანი, იქნება ეს კონტრაქტის საფუძველზე, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობა), მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვაგვარი, რომელიც გამოწვეულია თქვენ მიერ რომელიმე სერვისის ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებით, რომელიც შეძენილია ს. მომსახურება, ან ნებისმიერი სხვა პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია რაიმე გზით თქვენს მიერ სერვისის ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებასთან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნებისმიერი შეცდომის ან გამოტოვების ნებისმიერ შინაარსში, ან რაიმე სახის დანაკარგს ან დაზიანებას, რომელიც გამოწვეულია სერვისის ან ნებისმიერი შინაარსის (ან პროდუქტის) გამოყენება, რომელიც გამოქვეყნებულია, გადაცემულია ან სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი სერვისის საშუალებით, მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ რეკომენდაცია მათი შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ან იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ასეთ შტატებში ან იურისდიქციაში ჩვენი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება კანონით ნებადართული მაქსიმალური ზომით.

სექცია 14 - ინვენტარიზაცია

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ, დაიცვათ და დაიცვან უვნებელი Booster და ჩვენი მშობელი, შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, ოფიცრები, დირექტორები, აგენტები, კონტრაქტორები, ლიცენზიანტები, მომსახურების მიმწოდებლები, ქვეკონტრაქტორები, მომწოდებლები, სტაჟიორები და თანამშრომლები, უვნებელია ნებისმიერი პრეტენზიისა და მოთხოვნისაგან, მათ შორის გონივრული ადვოკატები საკომისიოები, რომლებიც შესრულებულია ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების ან მათ მიერ შეტანილი დოკუმენტების დარღვევის გამო ან გამომდინარეობს იქიდან, რომ თქვენ დაარღვიეთ მითითებით ან რაიმე კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევით.

სექცია 15 - SEVERABILITY

იმ შემთხვევაში, რომელიმე დებულება ამ მომსახურების პირობები განისაზღვრება უკანონო, ბათილად ან ვერ შედის, როგორიცაა დებულება მაინც იყოს სავალდებულო, რომ მაქსიმალურად ნებადართულია კანონით და ვერ შედის ნაწილი ჩაითვლება უნდა გაწყვიტა, ამ პირობები სამსახური, ასეთი განსაზღვრა, გავლენას არ ახდენს მოქმედების და enforceability ნებისმიერი სხვა დანარჩენი დებულებები.

სექცია 16 - შეწყვეტა

მხარეთა ვალდებულებები და ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშვა შეწყვეტის თარიღამდე, გადარჩება ამ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ყველა მიზნით. ეს მომსახურების პირობები ძალაშია, თუ თქვენ ან ჩვენ არ შეწყვეტთ. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ მომსახურების პირობები ნებისმიერ დროს, შეტყობინებით, რომ აღარ გსურთ ჩვენი სერვისების გამოყენება, ან როდესაც შეწყვეტთ ჩვენი საიტის გამოყენებას. თუ ჩვენი შეხედულებისამებრ, თქვენ ვერ შეასრულებთ, ან ჩვენ ვეჭვობთ, რომ თქვენ ვერ შეასრულეთ ამ მომსახურების პირობების რომელიმე ტერმინი ან დებულება, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შეწყვიტოთ ეს ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე და თქვენ დარჩებით პასუხისმგებელი ყველა გადასახდელი თანხისთვის. შეწყვეტის თარიღამდე და მათ შორის; და/ან შესაბამისად შეიძლება უარყოთ ჩვენს სერვისებზე (ან მის ნებისმიერ ნაწილზე) წვდომა.

სექცია 17 - მთელი შეთანხმება

ჩვენ მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების განხორციელების ან აღსრულება არ ნიშნავს უარის თქმას ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. ეს მომსახურების პირობები და ჩვენს მიერ ამ საიტზე ან სერვისთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ნებისმიერი პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის და არეგულირებს თქვენი სერვისის გამოყენებას, ანაცვლებს ნებისმიერ წინა ან თანადროულ შეთანხმებას, კომუნიკაციას და წინადადებას. ზეპირი თუ წერილობითი, თქვენსა და ჩვენს შორის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მომსახურების პირობების ნებისმიერი წინა ვერსიით). ნებისმიერი ბუნდოვანება ამ მომსახურების პირობების ინტერპრეტაციაში არ უნდა იქნას გაგებული პროექტის შემქმნელი მხარის წინააღმდეგ.

სექცია 18 - ცვლილებების შეტანა მომსახურების პირობებში

თქვენ შეგიძლიათ განიხილოთ უახლესი ვერსია მომსახურების პირობების ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე.
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განახლება, შეცვლა ან შეცვალოს ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობები მიერ განთავსების განახლებები და ცვლილებები ჩვენს ვებგვერდზე. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა შეამოწმოს ჩვენი საიტი პერიოდულად ცვლილებები. თქვენს მიერ გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის ჩვენი ვებგვერდი ან სამსახურის შემდეგ განთავსებას რაიმე ცვლილება, ამ მომსახურების პირობები შეადგენს მიღების იმ ცვლილებებს.

ნაწილი 19 დამეკისრება საბაჟო და გადასახადები?

ჩვენს საიტზე ნაჩვენები ფასები არ არის გადასახადები აშშ დოლარში, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება დაეკისროთ გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა თქვენი შეკვეთის მიღების შემდეგ. იმპორტის გადასახადები, გადასახადები და მასთან დაკავშირებული საბაჟო გადასახადები შეიძლება დაწესდეს თქვენი შეკვეთის საბოლოო დანიშნულების ადგილზე მისვლის შემდეგ, რომელსაც განსაზღვრავს თქვენი ადგილობრივი საბაჟო სამსახური. ამ გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა თქვენი პასუხისმგებლობაა და არ იქნება დაფარული ჩვენ მიერ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენს ქვეყანაში საბაჟო დეპარტამენტის მიერ გამოწვეულ შეფერხებებზე. გადასახადის დამატებითი დეტალებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საბაჟო ოფისს.

ნაწილი 20 - საკონტაქტო ინფორმაცია

კითხვები მომსახურების პირობების შესახებ უნდა მოგვაწოდოთ service@boosterss.com