Პირობები და ვადები

მიმოხილვა

ამ ვებსაიტს მართავს Boosterss. მთელ საიტზე ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენ“ და „ჩვენი“ ეხება Boosterss-ს. Boosterss გთავაზობთ ამ ვებსაიტს, მათ შორის ყველა ინფორმაციას, ხელსაწყოებსა და სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ საიტიდან თქვენთვის, მომხმარებლისთვის, რაც განპირობებულია თქვენ მიერ აქ მითითებული ყველა ტერმინის, პირობის, პოლიტიკისა და შენიშვნის დათანხმებით. თქვენ ჩართავთ ჩვენს „მომსახურებას“ და ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული იყოთ შემდეგი პირობებით („მომსახურების პირობები“, „პირობები“), მათ შორის დამატებითი პირობები და წესები, რომლებიც მითითებულია აქ და/ან ხელმისაწვდომია ჰიპერბმულით. ეს მომსახურების პირობები ვრცელდება საიტის ყველა მომხმარებელზე, მათ შორის შეუზღუდავად მომხმარებლებზე, რომლებიც არიან ბრაუზერები, გამყიდველები, მომხმარებლები, ვაჭრები და/ან კონტენტის კონტრიბუტორები. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომსახურების პირობები ჩვენს ვებსაიტზე წვდომამდე ან გამოყენებამდე. საიტის რომელიმე ნაწილის წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე ან გამოიყენოთ რაიმე სერვისი. თუ ეს მომსახურების პირობები განიხილება შეთავაზებად, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ამ მომსახურების პირობებით.
ნებისმიერი ახალი ფუნქციები ან ინსტრუმენტის რომელიც ემატება მიმდინარე მაღაზიაში ასევე უნდა დაექვემდებაროს პირობები. შეგიძლიათ განიხილავს ყველაზე მიმდინარე მობილური პირობები ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ განახლება, შეცვლა ან შეცვალოს ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობები მიერ განთავსების განახლებები და / ან ცვლილებების შეტანა ჩვენი ნახვა. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა შეამოწმოს ამ გვერდზე პერიოდულად ცვლილებები. თქვენს მიერ გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის ნახვა შემდეგ განთავსებას რაიმე ცვლილება წარმოადგენს მიღების იმ ცვლილებებს.
ჩვენი მაღაზია მასპინძლობს Shopify Inc.- ს, რომელიც მოგვცემს ონლაინ ელექტრონული კომერციის პლატფორმას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს მოგვყოთ ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება.

 სექცია 1 - ONLINE STORE TERMS

ამ მომსახურების პირობებზე დათანხმებით, თქვენ აცხადებთ, რომ ხართ სულ მცირე სრულწლოვანების ასაკი თქვენს შტატში ან საცხოვრებელ პროვინციაში, ან რომ ხართ სრულწლოვანთა ასაკი თქვენს შტატში ან საცხოვრებელ პროვინციაში და მოგვეცით თქვენი თანხმობა. ნება მიეცით თქვენს ნებისმიერ მცირეწლოვან პირს გამოიყენოს ეს საიტი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნებისთვის და არც სერვისის გამოყენებისას დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის ნებისმიერი კანონი (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებების შესახებ კანონებით). თქვენ არ უნდა გადასცეთ ჭიები ან ვირუსები ან რაიმე დესტრუქციული ხასიათის კოდი. რომელიმე პირობის დარღვევა ან დარღვევა გამოიწვევს თქვენი სერვისების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.

სექცია 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს უარი თქვან ვინმეს მომსახურებაზე რაიმე მიზეზით. თქვენ გესმით, რომ თქვენი შინაარსი (საკრედიტო ბარათის ინფორმაციის ჩათვლით), შეიძლება გადაიცეს დაუშიფრავად და მოიცავდეს (ა) გადაცემას სხვადასხვა ქსელში; და (ბ) ცვლილებები, რათა შეესაბამებოდეს და მოერგოს დამაკავშირებელი ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებს. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრულია ქსელებში გადაცემის დროს. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ განახორციელოთ რეპროდუცირება, დუბლიკატი, კოპირება, გაყიდვა, გადაყიდვა ან ექსპლუატაცია სერვისის რომელიმე ნაწილის, სერვისის გამოყენებაზე ან სერვისზე წვდომაზე ან ვებსაიტზე კონტაქტზე, რომლის მეშვეობითაც სერვისი უზრუნველყოფილია ჩვენს მიერ წერილობითი ნებართვის გარეშე. წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებული სათაურები შედის მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ შეზღუდავს ან სხვაგვარად იმოქმედებს წინამდებარე პირობებზე.

სექცია 3 - ACCURACY, სრულყოფილება და ინფორმაციის სისრულე

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. ამ საიტზე განთავსებული მასალა მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის და არ უნდა იყოს დაყრდნობილი ან გამოყენებული იყოს გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი საფუძველი ინფორმაციის პირველადი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან უფრო დროული წყაროების კონსულტაციის გარეშე. ამ საიტის მასალაზე ნებისმიერი დამოკიდებულება თქვენივე რისკის ქვეშაა. ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ ისტორიულ ინფორმაციას. ისტორიული ინფორმაცია, აუცილებლად, არ არის აქტუალური და მოწოდებულია მხოლოდ თქვენი მითითებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ამ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენი საიტის ცვლილებების მონიტორინგი თქვენი პასუხისმგებლობაა.

სექცია XX - მომსახურების და ფასეულობების ცვლილებები

ჩვენი პროდუქციის ფასები ექვემდებარება ცვლილებას შეტყობინების გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ სერვისი (ან მისი ნაწილი ან შინაარსი) ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე.
ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე სახის ცვლილებაზე, ფასის ცვლილებაზე, სერვისის შეჩერებაზე ან შეწყვეტაზე.

სექცია 5 - პროდუქცია ან მომსახურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

ზოგიერთი პროდუქტი ან მომსახურება შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს ექსკლუზიურად ონლაინ ვებსაიტის საშუალებით. ამ პროდუქტებს ან სერვისებს შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული რაოდენობა და ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას მხოლოდ ჩვენი დაბრუნების პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენ ყველა ღონეს ვხმარობთ, რომ რაც შეიძლება ზუსტად გამოვაჩინოთ ჩვენი პროდუქციის ფერები და სურათები, რომლებიც გამოჩნდება მაღაზიაში. ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორის ნებისმიერი ფერის ჩვენება ზუსტი იქნება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არ ვართ ვალდებული, შევზღუდოთ ჩვენი პროდუქციის ან სერვისების გაყიდვები რომელიმე პირზე, გეოგრაფიულ რეგიონში ან იურისდიქციაზე. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს უფლება თითოეულ შემთხვევაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ. პროდუქციის ყველა აღწერა ან პროდუქტის ფასი ექვემდებარება ცვლილებას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ დროს. ამ საიტზე გაკეთებული ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის შეთავაზება ბათილია, სადაც ეს აკრძალულია. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ თქვენ მიერ შეძენილი ან მოპოვებული ნებისმიერი პროდუქტის, მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინებს, ან რომ რაიმე შეცდომა სერვისი გამოსწორდება.

სექცია 6 - ბილინგი და ანგარიშის ინფორმაცია

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვთქვათ ნებისმიერ შეკვეთზე, რომელსაც ჩვენთან დებთ. ჩვენ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეგვიძლია შევაზღუდოთ ან გავაუქმოთ თითო ადამიანზე, თითო შინამეურნეობაზე ან შეკვეთზე შეძენილი რაოდენობები. ეს შეზღუდვები შეიძლება შეიცავდეს შეკვეთებს, რომლებიც განთავსებულია იმავე მომხმარებლის ანგარიშის ქვეშ, იგივე საკრედიტო ბარათის ან / და შეკვეთების შესახებ, რომლებიც იყენებენ იმავე ბილინგის ან / და გადაზიდვის მისამართს. იმ შემთხვევაში, თუ შევიტანთ შეკვეთას ან შევაჩერებთ შეკვეთას, შეგვიძლია შეგატყობინოთ თქვენი ელ.ფოსტის ან / და ბილინგის მისამართის / ტელეფონის ნომრის დაუკავშირდით შეკვეთის შესრულების დროს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ან ავკრძალოთ შეკვეთები, რომლებიც, ჩვენი აზრით, განთავსებულია დილერების, გადამყიდველების ან დისტრიბუტორების მიერ. თქვენ ეთანხმებით უზრუნველყოთ მიმდინარე, სრული და ზუსტი ინფორმაცია შესყიდვებისა და ანგარიშების შესახებ ჩვენს მაღაზიაში განხორციელებული ყველა შესყიდვისთვის. თქვენ ეთანხმებით დაუყოვნებლივ განაახლოთ თქვენი ანგარიში და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ნომრები და ვარგისიანობის ვადა, რათა ჩვენ დავასრულოთ თქვენი გარიგებები და დაგიკავშირდეთ საჭიროებისამებრ.
დამატებითი დეტალებისთვის, გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს დაბრუნების პოლიტიკას.

სექცია 7 - ოპტიმალური ინსტრუმენტები

ჩვენ შეიძლება მოგაწოდოთ წვდომა მესამე მხარის ინსტრუმენტებზე, რომლებზეც ჩვენ არც მონიტორინგს ვახდენთ, არც რაიმე კონტროლი და შენიშვნა გვაქვს. თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ წვდომას ისეთ ინსტრუმენტებზე „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიის, წარმომადგენლობისა და პირობების გარეშე. ნებისმიერი სახის და ყოველგვარი მოწონების გარეშე. ჩვენ არ გვექნება რაიმე პასუხისმგებლობა, რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია მესამე მხარის არასავალდებულო ხელსაწყოების გამოყენებასთან. თქვენ მიერ საიტის მეშვეობით შემოთავაზებული არასავალდებულო ინსტრუმენტების ნებისმიერი გამოყენება მთლიანად თქვენი რისკისა და შეხედულებისამებრ არის და თქვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ იცნობთ და ამტკიცებთ. პირობების შესახებ, რომლითაც ინსტრუმენტები მოწოდებულია შესაბამისი მესამე მხარის პროვაიდერ(ებ)ის მიერ.
ჩვენ ასევე შესაძლოა, მომავალში, გთავაზობთ ახალ მომსახურებას და / ან თვისებების მეშვეობით ნახვა (მათ შორის, გათავისუფლების ახალი ინსტრუმენტები და რესურსები). ასეთი ახალი თვისებები და / ან მომსახურების ასევე უნდა იყოს წინამდებარე პირობები.

სექცია 8 - მესამე მხარეები

გარკვეული შინაარსი, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენი სერვისით, შეიძლება შეიცავდეს მასალებს მესამე მხარისგან. მესამე მხარის ბმულებმა ამ საიტზე შეიძლება მოგმართოთ მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც არ არიან ჩვენთან აფილირებული. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი შინაარსის ან სიზუსტის შესწავლაზე ან შეფასებაზე და არ ვიძლევით გარანტიას და არ გვექნება პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მასალებზე ან ვებსაიტებზე, ან მესამე მხარის სხვა მასალებზე, პროდუქტებზე ან სერვისებზე.
ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტებთან დაკავშირებული საქონლის, მომსახურების, რესურსების, შინაარსის ან ნებისმიერი სხვა ოპერაციის შეძენის ან გამოყენების შესახებ. გთხოვთ, გადახედოთ მესამე მხარის პოლიტიკას და პრაქტიკას და დარწმუნდით, რომ გესმით, სანამ რაიმე ტრანზაქციაში ჩადიხარ. მესამე მხარის მიმართ მიმართული საჩივრები, პრეტენზიები, შეშფოთება ან მესამე მხარის პროდუქტებთან დაკავშირებული საკითხები უნდა გადაეცეს მესამე მხარეს.
 

სექცია 9 - მომხმარებელი COMMENTS, გამონათქვამები და სხვა სუბიექტები

თუ ჩვენი მოთხოვნით, თქვენ აგზავნით გარკვეულ კონკრეტულ წინადადებებს (მაგალითად, კონკურსში ჩანაწერებს) ან ჩვენგან მოთხოვნის გარეშე აგზავნით კრეატიულ იდეებს, წინადადებებს, წინადადებებს, გეგმებს ან სხვა მასალებს ონლაინ, ელექტრონული ფოსტით, საფოსტო ფოსტით ან სხვაგვარად. (ერთობლივად, „კომენტარები“), თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია, შეზღუდვის გარეშე, რედაქტირება, კოპირება, გამოქვეყნება, გავრცელება, თარგმნა და სხვაგვარად გამოყენება ნებისმიერ მედიაში ნებისმიერი კომენტარი, რომელსაც თქვენ გადმოგცემთ. ჩვენ არ ვართ და არ ვიქნებით ვალდებული (1) შევინარჩუნოთ რაიმე კომენტარი კონფიდენციალურად; (2) გადაიხადოს კომპენსაცია ნებისმიერი კომენტარისთვის; ან (3) ვუპასუხოთ ნებისმიერ კომენტარს. ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ არ გვაქვს ვალდებულება, ვაკონტროლოთ, შევცვალოთ ან წავშალოთ კონტენტი, რომელიც ჩვენი შეხედულებისამებრ განვსაზღვრავთ, არის უკანონო, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებელი, ცილისმწამებლური, პორნოგრაფიული, უხამსი ან სხვაგვარად წინააღმდეგობრივი ან არღვევს რომელიმე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას ან ამ მომსახურების პირობებს. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ დაარღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, კონფიდენციალურობას, პიროვნების ან სხვა პირად ან საკუთრების უფლებას. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ შეიცავს ცილისწამებას ან სხვაგვარად უკანონო, შეურაცხმყოფელ ან უცენზურო მასალას, ან შეიცავდეს რაიმე კომპიუტერულ ვირუსს ან სხვა მავნე პროგრამას, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სერვისის ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალბი ელ. ფოსტის მისამართი, თავი აჩვენოთ, რომ თქვენ ხართ სხვა ვინმე, ან სხვაგვარად შეგიყვანოთ შეცდომაში ჩვენ ან მესამე მხარეები ნებისმიერი კომენტარის წარმოშობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ კომენტარზე და მათ სიზუსტეზე. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს ან მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარებზე.

სექცია 10 - პირადი ინფორმაცია

მაღაზიის მეშვეობით თქვენი პირადი ინფორმაციის გაგზავნა რეგულირდება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სანახავად.

სექცია 11 - შეცდომები, შეფერხებები და აუმინები

ზოგჯერ შეიძლება იყოს ინფორმაცია ჩვენს საიტზე ან სერვისში, რომელიც შეიცავს ბეჭდურ შეცდომებს, უზუსტობებს ან უზუსტობებს, რომლებიც შეიძლება ეხებოდეს პროდუქტის აღწერას, ფასს, აქციებს, შეთავაზებებს, პროდუქტის მიწოდების საფასურს, ტრანზიტის დროს და ხელმისაწვდომობას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება, და შევცვალოთ ან განვაახლოთ ინფორმაცია ან გავაუქმოთ შეკვეთები, თუ რაიმე ინფორმაცია სერვისში ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე არაზუსტია ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე (მათ შორის თქვენი შეკვეთის გაგზავნის შემდეგ) .ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას განაახლონ, შეცვალოთ ან დავაზუსტოთ ინფორმაცია სერვისში ან ნებისმიერ დაკავშირებულ ვებსაიტზე, შეზღუდვის გარეშე, ფასების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით, გარდა კანონით მოთხოვნისა. არ არის მითითებული განახლების ან განახლების თარიღი, რომელიც გამოიყენება სერვისში ან რომელიმე დაკავშირებულ ვებსაიტზე, არ უნდა იქნას მიღებული იმის მანიშნებლად, რომ სერვისში ან ნებისმიერ დაკავშირებულ ვებსაიტზე არსებული ყველა ინფორმაცია შეცვლილია ან განახლებულია.

 

სექცია 12 - აკრძალულია გამოყენება

გარდა ამისა, სხვა აკრძალვები განსაზღვრული პირობები, თქვენ ეკრძალებათ გამოყენებით საიტი ან მისი შინაარსი: () ნებისმიერი უკანონო მიზნით; (ბ) შუამდგომლობას სხვები, შეასრულოს ან მონაწილეობა ნებისმიერ უკანონო, (გ ) არღვევს ნებისმიერი საერთაშორისო, ფედერალური, პროვინციული ან სახელმწიფო წესების, წესების, კანონების, ან ადგილობრივი განკარგულებებს; (დ) შელახოს ან დაარღვიონ ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლება სხვა; (ე) ავიწროვებენ, ძალადობა, შეურაცხყოფა , ზიანი, defame, ცილისწამება, disparage, დაშინება, ან დისკრიმინაციას საფუძველზე სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ეროვნების, რასის, ასაკის, ეროვნებისა, ან ინვალიდობის, (ვ) წარუდგინოს ყალბი ინფორმაცია; (ზ) ატვირთეთ ან გადაცემა ვირუსებისგან ან რაიმე სხვა სახის მუქარის კოდი, რომელიც ან შეიძლება იყოს გამოყენებული რაიმე ფორმით რომ გავლენას მოახდენს ფუნქციონალურობა ექსპლუატაციის სამსახურის ან ნებისმიერი დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში; (თ) შეაგროვოს ან თვალყური პირადი ინფორმაცია სხვა; (I) spam, phish, ფარმი, საბაბით, spider, crawl, ან Scrape; (კ) ნებისმიერი უცენზურო ან ამორალური მიზნით ან (ლ) ჩაერიოს ან circumvent უსაფრთხოების სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა, სხვა საიტებზე, ან ინტერნეტში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეწყვიტოს თქვენს მიერ სამსახურის ან რაიმე დაკავშირებული ნახვა დარღვევის ნებისმიერი აკრძალული იყენებს.

სექცია XX - გარანტიების გამჟღავნება; პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, არ წარმოვადგენთ ან არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენი სერვისით სარგებლობა იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ სერვისის გამოყენების შედეგად მიღებული შედეგები იქნება ზუსტი ან სანდო. თანახმა ხართ, რომ დროდადრო ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ სერვისი განუსაზღვრელი დროით ან გავაუქმოთ სერვისი ნებისმიერ დროს, თქვენთვის გაფრთხილების გარეშე. თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ თქვენი სერვისის გამოყენება ან მისი გამოყენების შეუძლებლობა არის თქვენი რისკის ქვეშ. სერვისი და ყველა პროდუქტი და სერვისი, რომელიც მოგეწოდებათ თქვენ სერვისის საშუალებით (გარდა ჩვენს მიერ პირდაპირ მითითებული შემთხვევებისა) მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ თქვენი გამოყენებისთვის, ყოველგვარი წარმომადგენლობის, გარანტიის ან რაიმე სახის პირობების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტიები ან ვაჭრობის პირობები, ვაჭრობის ხარისხი, ვარგისიანობა კონკრეტული მიზნისთვის, გამძლეობა, წოდება და არადარღვევა. მომწოდებლები, სერვისის პროვაიდერები ან ლიცენზიატები პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე, დანაკარგზე, პრეტენზიაზე ან რაიმე სახის პირდაპირ, არაპირდაპირ, შემთხვევით, სადამსჯელო, სპეციალურ ან თანმიმდევრულ ზიანზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე დაკარგული მოგება, დაკარგული შემოსავალი, დაკარგული დანაზოგი, დანაკარგი. მონაცემები, ჩანაცვლების ხარჯები ან ნებისმიერი მსგავსი ზიანი, იქნება ეს კონტრაქტის საფუძველზე, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობა), მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვაგვარი, რომელიც გამოწვეულია თქვენ მიერ რომელიმე სერვისის ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებით შეძენილი გამოყენებით. მომსახურება, ან ნებისმიერი სხვა პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია რაიმე გზით თქვენს მიერ სერვისის ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებასთან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნებისმიერი შეცდომის ან უმოქმედობის ნებისმიერ შინაარსში, ან რაიმე სახის დაკარგვას ან დაზიანებას, რომელიც გამოწვეულია სერვისის ან ნებისმიერი შინაარსის (ან პროდუქტის) გამოყენება, რომელიც გამოქვეყნებულია, გადაცემულია ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომია სერვისის მეშვეობით, მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ რეკომენდაცია მათი შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ან იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ასეთ შტატებში ან იურისდიქციებში ჩვენი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება კანონით დაშვებული მაქსიმალური ზომით.

სექცია 14 - ინვენტარიზაცია

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ, დაიცვათ და დაიცვან უვნებელი Boosters და ჩვენი მშობელი, შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, ოფიცრები, დირექტორები, აგენტები, კონტრაქტორები, ლიცენზირები, სერვისის პროვაიდერები, ქვეკონტრაქტორები, მომწოდებლები, სტაჟიორები და თანამშრომლები, უვნებელია ნებისმიერი პრეტენზიისა და მოთხოვნისაგან, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური, რომელიც გაკეთდა ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ამ მომსახურების პირობების ან მათ მიერ შეტანილი დოკუმენტების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გამო ან გამოწვეული.

სექცია 15 - SEVERABILITY

იმ შემთხვევაში, რომელიმე დებულება ამ მომსახურების პირობები განისაზღვრება უკანონო, ბათილად ან ვერ შედის, როგორიცაა დებულება მაინც იყოს სავალდებულო, რომ მაქსიმალურად ნებადართულია კანონით და ვერ შედის ნაწილი ჩაითვლება უნდა გაწყვიტა, ამ პირობები სამსახური, ასეთი განსაზღვრა, გავლენას არ ახდენს მოქმედების და enforceability ნებისმიერი სხვა დანარჩენი დებულებები.

სექცია 16 - შეწყვეტა

მხარეთა ვალდებულებები და ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშვა შეწყვეტის თარიღამდე, გადარჩება ამ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ყველა მიზნით. მომსახურების ეს პირობები ძალაშია, თუ თქვენ ან ჩვენ არ შეწყვეტთ. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ მომსახურების პირობები ნებისმიერ დროს და შეგვატყობინოთ, რომ აღარ გსურთ ჩვენი სერვისების გამოყენება, ან როდესაც შეწყვეტთ ჩვენი საიტის გამოყენებას. თუ ჩვენი შეხედულებით თქვენ ვერ შეასრულებთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ტერმინი ან დებულება, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შეწყვიტოთ ეს ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე და თქვენ დარჩებით პასუხისმგებელი ყველა თანხაზე შეწყვეტის თარიღამდე და მათ შორის; და/ან შესაბამისად შეიძლება უარყოთ ჩვენს სერვისებზე (ან მის ნებისმიერ ნაწილზე) წვდომა.

სექცია 17 - მთელი შეთანხმება

ჩვენ მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების განხორციელების ან აღსრულება არ ნიშნავს უარის თქმას ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. მომსახურების პირობები და ნებისმიერი პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი, რომელიც გამოქვეყნებულია ჩვენს მიერ ამ საიტზე ან სერვისთან დაკავშირებით. წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის და არეგულირებს თქვენს მიერ სერვისის გამოყენებას, ანაცვლებს ნებისმიერ წინა ან თანადროულ შეთანხმებას, კომუნიკაციას და წინადადებას, ზეპირი თუ წერილობითი, თქვენსა და ჩვენს შორის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნებისმიერი წინა ვერსიით. მომსახურების პირობები). ნებისმიერი ბუნდოვანება ამ მომსახურების პირობების ინტერპრეტაციაში არ უნდა იქნას გაგებული პროექტის შემქმნელი მხარის წინააღმდეგ.

სექცია 18 - ცვლილებების შეტანა მომსახურების პირობებში

შეგიძლიათ განიხილავს ყველაზე მიმდინარე მობილური პირობები ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე.
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განახლება, შეცვლა ან შეცვალოს ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობები მიერ განთავსების განახლებები და ცვლილებები ჩვენს ვებგვერდზე. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა, რათა შეამოწმოს ჩვენი საიტი პერიოდულად ცვლილებები. თქვენს მიერ გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის ჩვენი ვებგვერდი ან სამსახურის შემდეგ განთავსებას რაიმე ცვლილება, ამ მომსახურების პირობები შეადგენს მიღების იმ ცვლილებებს.

ნაწილი 19 დამეკისრება საბაჟო და გადასახადები?

ჩვენს საიტზე ნაჩვენები ფასები არ არის გადასახადები აშშ დოლარში, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება დაეკისროთ გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა თქვენი შეკვეთის მიღების შემდეგ. იმპორტის გადასახადები, გადასახადები და მასთან დაკავშირებული საბაჟო გადასახადები შეიძლება დაწესდეს თქვენი შეკვეთის საბოლოო დანიშნულების ადგილზე მისვლის შემდეგ, რომელსაც განსაზღვრავს თქვენი ადგილობრივი საბაჟო სამსახური. ამ გადასახადებისა და გადასახადების გადახდა თქვენი პასუხისმგებლობაა და არ იქნება დაფარული ჩვენ მიერ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენს ქვეყანაში საბაჟო დეპარტამენტის მიერ გამოწვეულ შეფერხებებზე. გადასახადის დამატებითი დეტალებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საბაჟო ოფისს.

ნაწილი 20 - საკონტაქტო ინფორმაცია

კითხვები მომსახურების პირობების შესახებ უნდა მოგვაწოდოთ service@boosterss.com